Laatst bijgewerkt: 8 november 2023

Deze overeenkomst is gewijzigd op de hiervoor vermelde datum.

Een toelichting op de wijzigingen vindt u onder aan dit document.

Algemene Voorwaarden Kindle Direct Publishing

Deze overeenkomst (de 'Overeenkomst') is een bindende overeenkomst tussen de in uw account van Kindle Direct Publishing ('KDP') genoemde persoon of entiteit ('u' of 'Uitgever') en elke Amazon-partij. De afzonderlijke 'Amazon-partijen' zijn: Amazon.com Services LLC, Amazon Media EU S.à.r.l., Amazon Services International LLC, Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Amazon Mexico Services, Inc., Amazon Australia Services, Inc., Amazon Asia-Pacific Holdings Private Limited en elke andere aan Amazon gelieerde onderneming die als partij tot deze Overeenkomst toetreedt. Een aan Amazon 'gelieerde onderneming ' is een entiteit die direct of indirect zeggenschap uitoefent over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap staat met een Amazon-partij. Onder 'Amazon', 'wij' of 'ons' wordt gezamenlijk verstaan de Amazon-partijen en de daaraan gelieerde ondernemingen.

Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden voor uw deelname aan het KDP-programma voor uitgave en distributie in eigen beheer (het “Programma”), de distributie door u van digitale content via het Programma (al die content te noemen: “Digitale Boeken"), de distributie door u van afgedrukte content via het Programma (al die content te noemen: “Afgedrukte Boeken” en samen met Digitale Boeken: “Boeken”) en bestaat uit:

• onderstaande bepalingen;

• de Digitale Boek Prijzenpagina en de Afgedrukte Boek Prijzenpagina;

• alle (beleids)regels voor deelname aan het Programma zoals vermeld op de KDP-website: http://kdp.amazon.com/ en http://kdp.amazon.co.jp/ (het “Programmabeleid”);

• de Algemene Voorwaarden van Amazon.com; en

• de Privacyverklaring van Amazon.com.

Alleen voor individuen gevestigd in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië of Australië: de Privacyverklaring is geen onderdeel van de Overeenkomst. De versie van de Privacyverklaring die op u van toepassing is, is gebaseerd op uw locatie en is hier beschikbaar.

Elke versie van deze Overeenkomst in een andere taal dan de Engelse wordt gemakshalve verstrekt. De Engelstalige versie prevaleert in geval van strijdigheid. Gezien het belang van deze Overeenkomst raden wij u aan deze zorgvuldig door te nemen. Wij houden ons aanbevolen voor uw feedback over deze Overeenkomst op http://kdp.amazon.com/ en http://kdp.amazon.co.jp/.

1 Acceptatie van de Overeenkomst. Door (a) op 'akkoord' of 'accepteren' te klikken wanneer deze optie verschijnt of (b) (enig deel van) het Programma te gebruiken, accepteert u deze Overeenkomst en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden daarvan. Indien u de voorwaarden niet aanvaardt, mag u het Programma niet gebruiken, moet u onmiddellijk de verdere distributie van uw boeken via het Platform beëindigen en moet u uw gebruik van het Programma staken. Indien Uitgever een rechtspersoon is, verklaart en garandeert de natuurlijke persoon die deze Overeenkomst ten behoeve van Uitgever accepteert, dat zij gerechtigd is deze Overeenkomst aan te gaan als de bevoegd vertegenwoordiger van Uitgever en om Uitgever te binden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om (1) enig recht of rechtsmiddel dat u op grond van de wet of anderszins heeft, uit te sluiten, te beperken of te wijzigen voor zover dat recht of rechtsmiddel niet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd onder de toepasselijke wetgeving; of (2) onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten, of van u te eisen dat u ons schadeloos stelt voor zover enig verlies is veroorzaakt door onze grove nalatigheid of crimineel gedrag zoals blijkt uit een definitieve beschikking.

2 Wijziging van de Overeenkomst. Het Programma zal in de loop der tijd worden gewijzigd en de voorwaarden van deze Overeenkomst zullen in de loop der tijd ook moeten worden gewijzigd. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte stellen van de wijzigingen via één van de volgende methoden: (1) door de oude bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen op http://kdp.amazon.com/ en http://kdp.amazon.co.jp/, waarbij wij bovenaan een herzieningsdatum aangeven; 2) door een e-mail te sturen naar het op dat moment voor uw Programma-account geregistreerde e-mailadres; (3) door een bericht te plaatsen in het forum van de KDP-community op https://www.kdpcommunity.com; (4) door een banner te posten in de KDP-portal; of (5) andere redelijkerwijs vervangbare middelen. Voor wijzigingen in de voorwaarden van Secties 5.4.1 (Royalty’s) of 5.5 (Verlening van Rechten), zullen wij u via twee of meer van de voorgaande methoden op de hoogte stellen van de wijzigingen. U bent verantwoordelijk voor het controleren op updates en uw acceptatie van de wijzigingen zoals uiteengezet is in Sectie 1 (Acceptatie van de Overeenkomst). Indien u de wijzigingen niet aanvaardt, moet u onmiddellijk de verdere distributie van uw boeken via het Platform beëindigen en moet u uw gebruik van het Programma staken. Hieronder volgen de regels voor het moment waarop wijzigingen rechtskracht krijgen en u daaraan gebonden bent:

2.1 Wijzigingen in voorwaarden van de Overeenkomst anders dan die in artikel 5.4.1 (Royalty's) of 5.5 (Verlening van Rechten). Wijzigingen in voorwaarden van deze Overeenkomst anders dan die in artikel 5.4.1 (Royalty's) of 5.5 (Verlening van Rechten) gaan in op de datum waarop wij ze publiceren of verzenden, tenzij wij een andere geldigheidsdatum aangeven op het moment dat wij de wijzigingen publiceren of verzenden. 

2.2 Wijzigingen in de voorwaarden van artikel 5.4.1 (Royalty's) of 5.5 (Verlening van Rechten). Wijzigingen in voorwaarden van deze Overeenkomst zoals vervat in artikel 5.4.1 (Royalty's) of 5.5 (Verlening van Rechten) worden van kracht en worden bindend voor u dertig (30) dagen na de datum van publicatie daarvan of, indien dat eerder is, op de datum waarop u de wijzigingen accepteert, zoals uiteengezet in Alinea 1 (Acceptatie van de Overeenkomst). 

3 Duur en Beëindiging

Deze Overeenkomst wordt van kracht nadat u de Overeenkomst heeft geaccepteerd en blijft van kracht totdat de Overeenkomst door ons of door u wordt beëindigd. Wij hebben te allen tijde het recht deze Overeenkomst en uw toegang tot uw Programma-account te beëindigen of om uw Programma-account op te schorten als we zorgen hebben over uw account of activiteiten met betrekking tot uw account of als u de toepasselijke wetgeving of deze Overeenkomst schendt. In geval van beëindiging zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en zullen wij u instructies geven over hoe u in beroep kunt gaan tegen de beëindiging indien u van mening bent dat deze ten onrechte is. U heeft te allen tijde het recht om deze Overeenkomst te beëindigen door middel van schriftelijke verklaring. In dat geval zullen wij de verkoop van uw Digitale Boeken en on-demand afdrukken van uw Afgedrukte Boeken binnen vijf (5) werkdagen na de datum van uw beëindiging staken. Wij mogen doorgaan met de verkoop van elke inventaris die wij hebben van uw Afgedrukte Boeken. Na beëindiging of opschorting kunnen wij bestellingen van klanten voor uw Boeken die per de datum van beëindiging of opschorting nog lopen, uitvoeren en kunnen wij digitale kopieën van uw Digitale Boeken behouden om voortdurende toegang tot of downloads van uw Digitale Boeken, alsook van digitale kopieën van uw Boeken, opnieuw mogelijk te maken om klanten te ondersteunen die voorafgaand aan de beëindiging of opschorting een Boek hebben aangeschaft. De volgende bepalingen in deze Overeenkomst blijven na de beëindiging van deze Overeenkomst van kracht: Artikel 1, 3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6, 7, 8, 9 en 10. Alle rechten op Digitale Boeken die klanten hebben verkregen blijven na de beëindiging van kracht.

4 Toelatingseisen en registratie van account

4.1 Toelatingseisen. U dient een actief Programma-account te hebben om aan het Programma deel te kunnen nemen. U verklaart dat u ten minste 18 jaar bent (dan wel dat u de wettelijke meerderjarige leeftijd heeft bereikt in het land waar u woonachtig bent, welke van deze leeftijden hoger is) en dat u in staat bent een wettelijk bindend contract aan te gaan. Een ouder of voogd van een minderjarige kan een KDP-account openen en Uitgever zijn voor het Boek van de minderjarige.

4.2 Accountgegevens; niet meer dan één account. U dient ervoor te zorgen dat alle informatie die u verstrekt in verband met het opzetten van uw Programma-account, zoals uw wettelijke naam, de wettelijke naam van uw bedrijf, uw geboortedatum, de datum van oprichting van uw bedrijf, uw adres, e-mailadres en betalingsgegevens, correct is op het moment dat u die informatie verstrekt en dat deze informatie te allen tijde actueel, volledig en geldig is zolang u gebruikmaakt van het Programma. Wij kunnen van u eisen dat u aanvullende informatie verstrekt om de informatie die u over uw bedrijf of over uw identiteit heeft verstrekt te verifiëren als voorwaarde voor uw verdere deelname aan het Programma, of voordat we beginnen met het overmaken van Royalty-betalingen aan u, of Royalty-betalingen aan u voortzetten. U machtigt ons om, rechtstreeks of via een derde partij, inlichtingen in te winnen die wij nodig achten om de door u aan ons verstrekte informatie te verifiëren, waaronder het controleren van commerciële databases en het gebruik van andere verificatieprocessen. Wij kunnen uw wettelijke naam en contactinformatie openbaar maken in overeenstemming met de voorwaarden van onze Privacyverklaring, onder andere om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om de rechten van Amazon, onze gebruikers, of anderen te beschermen, ongeacht de naam die u als uw auteursnaam heeft ingevoerd. U kunt slechts één account tegelijkertijd aanhouden. Indien wij uw account beëindigen, mag u geen nieuw account maken. U mag geen valse identiteiten gebruiken of zich voordoen als een andere persoon of een gebruikersnaam of wachtwoord gebruiken waartoe u niet bevoegd bent. Voorts stemt u ermee in dat wij u van tijd tot tijd e-mails sturen met betrekking tot het Programma en andere publicatiemogelijkheden.

4.3 Accountbeveiliging. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming en geheimhouding van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw account plaatsvinden, ongeacht of u voor die activiteiten toestemming heeft verleend. U bent verantwoordelijk en kunt aansprakelijk worden gehouden voor eventuele verliezen geleden door Amazon vanwege dergelijke activiteiten. Het is u niet toegestaan een derde gebruik te laten maken van het Programma via uw account en u mag geen gebruik maken van het account van een derde. Uw aanvaarding van deze Overeenkomst is inclusief en namens eenieder die het Programma gebruikt onder, of in verband met, uw account, zoals een werknemer. U verklaart dat u Amazon onmiddellijk op de hoogte zult stellen van enig onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of account.

5 Distributierechten voor Boeken.

5.1 Aanlevering, acceptatie en terugtrekking.

5.1.1 Aanlevering. U dient ons op eigen kosten elk Boek te verstrekken dat u via het Programma wenst te distribueren. U bent verantwoordelijk voor het bewaren van uw eigen kopie van al het materiaal dat aan ons wordt verstrekt, aangezien wij elektronische bestanden, materiële content of dragers die u in verband met het Programma bij ons aanlevert niet aan u retourneren. U dient alle elektronische bestanden vrij van virussen, wormen en andere mogelijk schadelijke of verstorende code aan te leveren.

5.1.2 Eisen voor content. U dient ervoor te zorgen dat alle content van Boeken in overeenstemming is met ons Programmabeleid voor content op het moment dat u deze bij ons aanlevert. Wanneer u ontdekt dat door u aangeleverde content daarmee niet in overeenstemming is, dient u de content onmiddellijk in te trekken door de publicatie ongedaan te maken of door nieuwe content te publiceren die daarmee wel in overeenstemming is. Hiervoor volgt u de Programmaprocedures voor terugtrekking of herpublicatie van Boeken. Wij hebben het recht de door u verstrekte metagegevens en productbeschrijving, informatie en afbeeldingen die u van uw Boeken ter beschikking stelt, te verwijderen of aan te passen. Daarnaast kunnen wij de omslagafbeelding van uw Boek geheel of gedeeltelijk verwijderen, bijvoorbeeld als deze niet in overeenstemming is met onze eisen voor content. U mag in Boeken geen reclame of andere content opnemen die primair bedoeld is om reclame te maken voor producten of diensten. U dient ervoor te zorgen dat alle metagegevens die u aan ons verstrekt actueel, volledig en juist zijn. Indien u ontdekt dat metagegevens die u voor een Boek aan ons heeft verstrekt onjuist of onvolledig zijn, dient u onmiddellijk gecorrigeerde metagegevens aan ons te verstrekken. U volgt hiervoor de Programmaprocedures voor aanlevering van metagegevens.

5.1.3 Weigering van Boeken. Wij hebben het recht om naar eigen inzicht te bepalen welke content we via het Programma accepteren en distribueren. Indien wij u vragen in verband met uw Boeken aanvullende informatie te verstrekken, zoals informatie waaruit blijkt dat u beschikt over alle rechten die vereist zijn om ons toestemming te geven de Boeken te distribueren, dient u de gevraagde informatie onverwijld te verstrekken. U verklaart en garandeert dat alle informatie die u aan ons verstrekt, actueel, volledig en juist is. U verleent ons toestemming om rechtstreeks dan wel via derden alle inlichtingen in te winnen die wij nodig achten om uw rechten om ons toestemming te geven de Boeken te distribueren, alsmede de juistheid van de informatie of documentatie die u met betrekking tot die rechten aan ons verstrekt, te verifiëren.

5.1.4 Terugtrekking van Boeken. U kunt te allen tijde besluiten uw Digitale Boeken uit de verkoop te halen en het on-demand afdrukken van uw Afgedrukte Boeken stop te zetten door ons daarvan in kennis te stellen, met inachtneming van een opzegtermijn van vijf (5) werkdagen, waarbij u de op dat moment geldende Programmaprocedures voor terugtrekking of ongedaan making van publicatie van Boeken volgt. Wij kunnen uitvoering geven aan alle bestellingen van klanten die worden geplaatst tot de datum waarop de Boeken niet langer verkrijgbaar zijn en wij mogen doorgaan met de verkoop van elke inventaris die wij hebben van uw Afgedrukte Boeken. Terugtrekkingen van Boeken geschieden niet met terugwerkende kracht en gelden niet voor klanten die de Boeken reeds vóór de datum van verwijdering hebben aangeschaft.

5.1.5 Heropmaken. Wij kunnen uw Boeken heropmaken. U erkent dat bij het proces van heropmaken van uw Boeken onbedoelde fouten kunnen ontstaan. Indien dergelijke fouten ontstaan, kunt u besluiten het desbetreffende Boek uit de verkoop via het Programma te halen, zoals hiervoor in artikel 5.1.4 is bepaald. Dit is uw enige rechtsmiddel in geval van fouten. Daarnaast kunnen wij fouten die in een Boekbestand zoals u dat bij ons aanlevert, corrigeren.

5.2 Marketing en promotie, recensies, uitleen van Kindle-boeken en optionele programma's en diensten.

5.2.1 Marketing en promotie. Wij kunnen alle marketing- en promotieactiviteiten met betrekking tot de verkoop van uw Boeken via het Programma bepalen en kunnen zonder beperking uw Boeken op de markt brengen en hiervoor reclame maken door hoofdstukken of delen van uw Boeken kosteloos beschikbaar te stellen aan potentiële klanten en door potentiële klanten naar aanleiding van zoekopdrachten inzage te geven in fragmenten van uw Boeken. Wij zijn u geen vergoeding verschuldigd voor marketing- of promotie-inspanningen. U erkent dat wij niet verplicht zijn Boeken op de markt te brengen, te distribueren of te koop aan te bieden of de eenmaal gestarte marketing, distributie of verkoop van een Boek voort te zetten.

5.2.2 Recensies. Voor u gelden de Richtlijnen voor de Amazon-community. Wij behouden ons het recht voor actie te ondernemen met betrekking tot uw account in overeenstemming met deze richtlijnen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verwijdering van recensies die in strijd zijn met deze richtlijnen.

5.2.3 Uitleen van Kindle-boeken. Het Kindle-uitleenprogramma biedt klanten die een Digitaal Boek hebben gekocht de mogelijkheid om dit uit te lenen, behoudens beperkingen die wij van tijd tot tijd vaststellen. Alle Digitale Boeken die via het Programma beschikbaar zijn gesteld worden automatisch in het Kindle-uitleenprogramma opgenomen. Voor Digitale Boeken die onder de Optie met 35% Royalty’s vallen (zoals beschreven op de Digitale Boek Prijzenpagina) kunt u er echter ook voor kiezen niet deel te nemen aan het Kindle-uitleenprogramma. Klanten die het Digitale Boek hebben aangeschaft, kunnen het niet uitlenen als u voor dat Digitale Boek heeft aangegeven dat u geen uitleen toestaat. Dit heeft echter geen invloed op het recht van klanten die het hebben aangeschaft toen de uitleen nog toegestaan was om de uitleen voort te zetten. Voor Digitale Boeken die onder de 70% Royalty-optie vallen (zoals beschreven op de Digitale Boek Prijzenpagina) kan niet van de uitleenfunctie worden afgezien.

5.2.4 Optionele programma's en diensten. Via KDP kunnen wij optionele programma's en diensten aan u ter beschikking stellen. De voorwaarden voor die optionele programma's en diensten zijn opgenomen aan het eind van deze Overeenkomst. Die voorwaarden maken deel uit van deze Overeenkomst.

5.3 Tarieven.

5.3.1. Uw Catalogusprijs opgeven. De catalogusprijs die u opgeeft, wordt in deze Overeenkomst uw 'Catalogusprijs' genoemd. Voor sommige markten geeft u een Catalogusprijs inclusief btw of vergelijkbare belastingen die zijn opgenomen in de consumentenkoopprijs van een product (btw). Als uw Royalty's worden berekend op basis van uw Catalogusprijs, worden deze berekend op basis van uw Catalogusprijs exclusief de toepasselijke btw voor de klant. U kunt uw Catalogusprijs aanpassen op de KDP-website. Wijzigingen treden binnen vijf (5) werkdagen in werking. Op de Digitale Boek Prijzenpagina en de Afgedrukte Boek Prijzenpagina staan aanvullende vereisten voor Catalogusprijzen die u moet vervullen. De Catalogusprijs die wordt gebruikt bij het berekenen van de Royalty's is de Catalogusprijs zoals deze geldt in ons systeem op het moment van de aankoop van de klant.

5.3.2 Valuta-omrekening. We kunnen uw Boek in meerdere valuta's verkopen. Als dat gebeurt, converteren we uw Catalogusprijs naar andere valuta's (elke valuta wordt een 'Verkoopvaluta' genoemd) tegen een wisselkoers gebaseerd op de wisselkoersen die wij ontvangen van een wisselkoersdienst. Het is mogelijk dat we de geconverteerde Catalogusprijs periodiek aanpassen aan de actuele wisselkoers. Als de geconverteerde Catalogusprijs hoger of lager is dan de minimale of maximale Catalogusprijs voor de Verkoopvaluta, wordt de Catalogusprijs gelijk aan de geldende minimale of maximale Catalogusprijs voor die Verkoopvaluta. De minimale en maximale Catalogusprijs worden hier en hier vermeld. Voor het berekenen van de Royalty's wordt de geconverteerde Catalogusprijs in de Verkoopvaluta uw Catalogusprijs als uw Boek in de Verkoopvaluta ter verkoop wordt aangeboden.

5.3.3 Meerdere Catalogusprijzen. Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om voor een Boek meerdere Catalogusprijzen op te geven in verschillende valuta's of voor verschillende Amazon-locaties (zoals gedefinieerd in Paragraaf 5.5 Verlening van Rechten). Indien u voor een Boek meerdere Catalogusprijzen opgeeft, kunnen wij één van die Catalogusprijzen hanteren voor de verkoop aan klanten in een specifiek land voor al onze Amazon-locaties, ten behoeve van consistentie op al die Amazon-locaties. Zo kunnen wij, indien u aan ons een Catalogusprijs in Britse ponden en in Amerikaanse dollars opgeeft voor een Boek, de Catalogusprijs in Britse ponden hanteren voor klanten in het Verenigd Koninkrijk op al onze websites, met inbegrip van Amazon.com, en kunnen wij deze omrekenen zoals hiervoor in 5.3.2 is bepaald.

5.3.4 Detailhandelsprijzen. Voor zover dat niet is verboden op grond van toepasselijk recht, kunnen wij de detailhandelsprijs waartegen uw Boeken via het Programma worden verkocht geheel naar eigen inzicht vaststellen. Wij zijn bij uitsluiting verantwoordelijk voor de verwerking van betalingen, incasso's, verzoeken om restitutie en de bijbehorende klantenservice.

5.4 Royalty's en betalingen.

5.4.1 Royalty's. Zolang u niet in strijd handelt met uw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst zal de Amazon-partij die de verkoop heeft gerealiseerd (of de aan die partij gelieerde onderneming die de verkoop heeft gerealiseerd) voor elk Boek dat via het Programma aan een klant wordt verkocht u de toepasselijke Royalty's betalen zoals vermeld op de Digitale Boek Prijzenpagina of de Afgedrukte Boek Prijzenpagina, welke van toepassing is, na aftrek van restituties, oninbare vorderingen en alle btw, omzetbelasting of andere belastingen die aan een klant in rekening worden gebracht of die worden toegepast in verband met de verkoop aan een klant. Indien uw Catalogusprijs voor een Boek hoger is dan op grond van de Digitale Boek Prijzenpagina of de Afgedrukte Boek Prijzenpagina, welke van toepassing is, is toegestaan, hebben wij het recht deze prijs als gewijzigd te beschouwen zodat deze gelijk is aan de maximale Catalogusprijs die is toegestaan bij het berekenen van Royalty's die op grond van deze Overeenkomst aan u verschuldigd zijn.

5.4.2 Tijdstip van betaling door ons aan u. Tenzij anders gespecificeerd op de Digitale Boek Prijzenpagina of de Afgedrukte Boek Prijzenpagina, betaalt elke Amazon-partij Royalty's die verschuldigd zijn over de verkoop van Boeken ongeveer zestig (60) dagen na afloop van de kalendermaand waarin de verkopen hebben plaatsgevonden. Op het moment van betaling stellen wij aan u een online rapport ter beschikking met gedetailleerde gegevens van de verkopen van Boeken en de bijbehorende Royalty's.

5.4.3 Betalingsvaluta's. Indien u uw betalingsvaluta wijzigt, gaat de wijziging in op de eerste dag van de volgende kalendermaand (tenzij wij een eerdere periode bekendmaken). Indien wij u betalen in een andere valuta dan de Verkoopvaluta, zullen wij de verschuldigde Royalty's omrekenen van de Verkoopvaluta in de betalingsvaluta tegen een door ons vast te stellen wisselkoers, gebaseerd op de wisselkoersen die wij ontvangen van een wisselkoersdienst, zulks inclusief alle voor de omrekening verschuldigde vergoedingen en kosten.

5.4.4 Betalingsvoorwaarden voor Braziliaanse Uitgevers. Indien u een in Brazilië gevestigde Uitgever bent, dient u aan ons een Braziliaanse bankrekening op te geven. Nadat u de bankrekeninggegevens aan ons heeft verstrekt, zullen wij u in Braziliaanse real Royalty's betalen voor verkopen die via amazon.com.br hebben plaatsgevonden. Voor verkopen anders dan via amazon.com.br kunt u ervoor kiezen betalingen te ontvangen in een andere betalingsvaluta. Indien u geen Braziliaanse bankrekening aan ons opgeeft, wordt u geacht ons te hebben geïnstrueerd de op grond van verkopen via amazon.com.br verschuldigde Royalty's om te rekenen naar een andere betalingsvaluta en die Royalty's over te maken naar de door u aan ons opgegeven bankrekening.

5.4.5 Betalingen door Amazon Brazilië. Voor betalingen door Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. geldt de volgende belastingregeling:

• Wanneer de ontvanger van een betaling (een individu of een rechtspersoon) niet de auteur of maker van een Boek is en een vergoeding ontvangt voor het exploiteren van het auteursrecht van dit Boek op amazon.com.br, wordt de betaling gezien als een royalty.

• Wanneer de ontvanger van een betaling (een individu of een rechtspersoon) de auteur of maker van een Boek is en een vergoeding ontvangt voor het exploiteren van het auteursrecht van dit Boek op amazon.com.br, wordt de betaling gezien als een auteursrecht.

5.4.6 Betalingsbeleid. Wij kunnen van u verlangen dat u bepaalde informatie verstrekt of dat u een geldige bankrekening in uw KDP-account registreert om Royalty's te kunnen ontvangen. In het geval dat u deze informatie niet verstrekt of de door u verstrekte informatie onvolledig of onjuist is, zijn wij niet verplicht Royalty's aan u te betalen totdat we hebben vastgesteld dat de betreffende informatie verstrekt of bijgewerkt is. Wij kunnen van tijd tot tijd andere regels omtrent het betalingsbeleid vaststellen, zoals minimale betalingsbedragen voor verschillende betalingsmethoden en controlevergoedingen, die toegankelijk zijn via de KDP-website.

5.4.7 Geschillen over betalingen. U kunt geen rechtsvorderingen of gerechtelijke procedures tegen ons instellen met betrekking tot enig overzicht, tenzij u dit doet binnen zes maanden nadat het overzicht beschikbaar komt. Dergelijke procedures zijn beperkt tot de vaststelling van eventueel door ons aan u verschuldigde gelden over de desbetreffende verslagperiode, waarbij uw enige rechtsmiddel bestaat in het vorderen van die gelden zonder rente.

5.4.8 Verrekening etc. Wij kunnen Royalty's inhouden en deze verrekenen met toekomstige betalingen, zoals hierna aangegeven. Wanneer wij deze rechten uitoefenen, houdt dit geen beperking in van mogelijke andere rechten die wij hebben om Royalty's in te houden of te verrekenen of om andere rechtsmiddelen in te zetten.

• Indien wij u Royalty's betalen over een verkoop en die verkoop vervolgens resulteert in restitutie, retourzending of credit, kunnen wij het bedrag van de eerder over de verkoop betaalde Royalty's verrekenen met toekomstige Royalty's of verlangen dat u dat bedrag aan ons afdraagt.

• Indien een derde stelt dat u niet beschikt over alle rechten om een van uw Boeken via het Programma ter beschikking te stellen, kunnen wij de betaling van alle aan u verschuldigde Royalty's opschorten totdat wij in redelijkheid kunnen vaststellen of de vordering van die derde gegrond is. Indien wij vaststellen dat u niet over al die rechten beschikt, zijn wij voor dat Boek geen Royalty's aan u verschuldigd en kunnen wij alle Royalty's die al eerder waren betaald verrekenen met toekomstige Royalty's of verlangen dat u deze aan ons terugbetaalt.

• Als we vaststellen dat u zich niet heeft gehouden aan uw verklaringen en garanties of onze Richtlijnen voor content met betrekking tot een Boek heeft geschonden, zijn we u geen Royalty's verschuldigd voor dat Boek en kunnen we de eerder betaalde Royalty's verrekenen met toekomstige Royalty's of van u eisen dat u deze aan ons terugbetaalt.

• Wij kunnen bedragen die u aan ons verschuldigd bent, verrekenen met verschuldigde Royalty's en kunnen Royalty's inhouden voor de betaling van aan ons verschuldigde bedragen.

• Na beëindiging van deze Overeenkomst kunnen wij alle Royalty's die verschuldigd zijn, vasthouden gedurende een periode van drie maanden na de datum waarop deze anders verschuldigd zouden zijn om ervoor te zorgen dat wij eventuele restituties of andere verrekeningen waarop wij recht hebben met de Royalty's te verrekenen.

• Indien wij deze Overeenkomst beëindigen omdat u in strijd heeft gehandeld met uw verklaringen en garanties of met onze Richtlijnen voor content, vervalt uw recht op betaling van alle Royalty's die nog niet aan u zijn betaald. Indien u, nadat wij uw account hebben beëindigd, zonder onze uitdrukkelijke toestemming een nieuw account opent, zijn wij geen Royalty's aan u verschuldigd via dat nieuwe account.

• Indien wij tot het oordeel komen dat enige bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteit heeft plaatsgevonden met betrekking tot uw Boek or uw Programma-account, dan zijn wij bevoegd om betalingen aan u permanent op te schorten, en mogen wij alle eerder aan u verrichtte betalingen verrekenen met toekomstige betalingsverplichtingen or verlangen dat u deze aan ons overmaakt. Wij zullen deze fondsen verrekenen met de kosten die Amazon dient te maken voor haar inspanningen met betrekking tot handhaving en/of om derde partijen te compenseren voor schade die zij lijden als gevolg van de bedrieglijke, frauduleuze of illegale handelingen.

5.4.9 Belastingen. De Amazon-partijen (of de aan hen gelieerde ondernemingen) zijn verantwoordelijk voor de inning en afdracht van alle belastingen die worden geheven over hun respectieve verkopen van Boeken aan klanten. U bent verantwoordelijk voor alle inkomstenbelasting of andere belastingen die verschuldigd zijn als gevolg van betalingen aan u door een Amazon-partij op grond van deze Overeenkomst. Derhalve zijn, tenzij anders is aangegeven, de op grond van deze Overeenkomst aan u verschuldigde bedragen inclusief alle belastingen die van toepassing zijn op dergelijke betalingen. De Amazon-partijen behouden echter het recht om alle toepasselijke belastingen in mindering te brengen of in te houden op bedragen die door hen aan u verschuldigd zijn. De verschuldigde bedragen, onder aftrek van die verminderingen en inhoudingen, vormen volledige betaling en voldoening jegens u.

5.5 Verlening van Rechten. U verleent elke Amazon-partij gedurende de gehele looptijd van deze Overeenkomst een niet-exclusief, onherroepelijk (licentie)recht om Boeken af te drukken (on-demand en anticiperend op de aanvraag van de klant) en te distribueren, direct dan wel via externe distributeurs, in alle formaten die u kiest beschikbaar te maken via KDP en met alle beschikbare distributiemiddelen. Dit recht omvat mede het recht om: (a) Boeken te reproduceren, te indexeren en op te slaan op een of meer computervoorzieningen, en om Boeken te heropmaken, te converteren en te coderen; (b) Boeken geheel of gedeeltelijk te tonen, op de markt te brengen, te verzenden, te distribueren, te verkopen, te licentiëren en anderszins ter beschikking te stellen via Amazon-locaties (zoals hierna gedefinieerd) aan (potentiële) klanten om deze te downloaden, in te zien, te kopiëren en te plakken, af te drukken, te annoteren en/of online en offline te bekijken, daaronder begrepen op draagbare apparaten; (c) klanten toe te staan Digitale Boeken die zij van ons hebben gekocht 'op te slaan' op servers ('Virtuele Opslag') en van tijd tot tijd in te zien en opnieuw te downloaden vanuit de Virtuele Opslag, zowel gedurende als na afloop van de looptijd van deze Overeenkomst; (d) het tonen en distribueren mogelijk te maken van (i) uw handelsmerken en logo's in de door u aan ons verstrekte vorm of zoals aanwezig in Boeken (met alle wijzigingen die nodig zijn om inzage daarvan te optimaliseren) en (ii) gedeelten van Boeken, zulks steeds met als uitsluitend doel het op de markt brengen, aanvragen en verkopen van Boeken en aanverwante aanbiedingen van Amazon; (e) alle door u verstrekte metagegevens en productbeschrijving, informatie of afbeeldingen die u ter beschikking stelt in verband met Boeken te gebruiken, reproduceren, bewerken, wijzigen en distribueren zoals wij naar eigen inzicht passend achten; en (f) Boeken te doen heropmaken of te (doen) verzenden, reproduceren en anderszins gebruiken als zuiver technologische incidenten voor en ten behoeve van het beperkte doel van het technisch mogelijk maken van het voorgaande (bijvoorbeeld 'caching' om het tonen van de Boeken mogelijk te maken). Daarnaast stemt u ermee in dat wij de aan ons gelieerde ondernemingen en onze zelfstandige opdrachtnemers, alsmede de zelfstandige opdrachtnemers van de aan ons gelieerde ondernemingen, mogen toestaan de rechten die u in deze Overeenkomst aan ons verleent uit te oefenen. Onder 'Amazon-locaties' wordt verstaan alle websites, applicaties of online verkooppunten, op welk platform dan ook, die eigendom zijn van of beheerd worden door of werken onder een licentie van Amazon of die met Amazon aan co-branding doen, alsmede alle websites, applicaties, apparaten of online verkooppunten via welke Amazon-locaties of producten die daarop te koop worden aangeboden, worden gesyndiceerd, aangeboden, in de handel gebracht, aangeprezen of beschreven. U verleent aan ons de in dit artikel 5.5 vermelde rechten wereldwijd. Indien wij u echter een procedure ter beschikking stellen om aan te geven dat u niet beschikt over wereldwijde distributierechten voor een Digitaal Boek, dan wordt het afzetgebied voor dat Digitale Boek beperkt tot die gebieden waarvoor u via de door ons aan u opgegeven procedure aangeeft dat u over distributierechten beschikt behalve indien anders aangegeven in de Programmaprocedures.

5.6 DRM- en geofilteringtechnologie. Wij hebben het recht, doch niet de plicht, om u de optie te bieden om technologie voor digitaal rechtenbeheer ('DRM-technologie') toe te passen in verband met de distributie van uw Digitale Boeken. Wanneer wij u de optie bieden om DRM-technologie toe te passen, erkent u dat wij geen verklaringen afgeven met betrekking tot de doeltreffendheid van DRM en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor storingen van DRM. Daarnaast hebben wij het recht, doch niet de plicht, om geofilteringtechnologie te hanteren als een manier om vast te stellen welke klanten Digitale Boeken mogen aanschaffen, bijvoorbeeld waar u in de procedure die wij u voor dat doel bieden aangeeft dat u niet beschikt over wereldwijde rechten op een Digitaal Boek. Indien wij bij de distributie van uw Digitale Boeken geofilteringtechnologie hanteren, wordt distributie geacht te hebben plaatsgevonden binnen de toegestane verkoopregio’s voor de Digitale Boeken, ook als klanten feitelijk buiten die gebieden gevestigd zijn.

5.7 Toestemming van derden en geschillenoplossing. U dient voor de Boeken alle noodzakelijke toestemmingen en licenties te verkrijgen en te betalen, zodat wij de op grond van deze Overeenkomst verleende rechten uit kunnen oefenen zonder verdere betalingsverplichtingen voor ons, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle royalty's en andere inkomsten die verschuldigd zijn aan auteursrechthebbenden. Indien u ons via de procedure voor het indienen van vorderingen wegens auteursrechtinbreuk, die is genoemd in de toepasselijke Amazon-locatie, laat weten dat een derde een Boek beschikbaar heeft gesteld voor distributie via het Programma (of voor distributie in een bepaald gebied via het Programma) waarvoor u beschikt over het exclusieve recht om het via het Programma ter beschikking te stellen, dan zullen wij op uw verzoek en na controle van uw vordering de verschuldigde Royalty's in verband met de verkopen van dat Boek via het Programma aan u voldoen en het Boek uit de verkoop via het Programma halen. Dit vormt uw enige en exclusieve rechtsmiddel.

5.8 Verklaringen, garanties en vrijwaringen. U verklaart en garandeert dat: (a) u beschikt over alle rechten, bevoegdheden en toestemmingen om deze Overeenkomst aan te gaan en volledig na te komen en dat u zich aan de voorwaarden van deze Overeenkomst zult houden; (b) voordat u of de door u aangewezen persoon content aanlevert, u alle rechten heeft verkregen die nodig zijn om de op grond van deze Overeenkomst verleende rechten uit te oefenen; (c) noch de uitoefening van de op grond van deze Overeenkomst verleende rechten, noch materialen die zijn vervat in de content, noch de verkoop of distributie daarvan zoals is toegestaan in deze Overeenkomst, in strijd zijn met of inbreuk maken op de (intellectuele-)eigendomsrechten of andere rechten van enige persoon of entiteit, daaronder begrepen doch niet beperkt tot contractuele rechten, auteursrechten, handelsmerken, rechten op grond van het gewoonterecht, publiciteitsrechten of privacy- of persoonlijkheidsrechten, of lasterlijke materialen bevatten of in strijd zijn met wet- of regelgeving in enig rechtsgebied; (d) u ervoor zult zorgen dat alle Boeken die onder het Programma worden aangeleverd, voldoen aan de door ons verstrekte technische specificaties voor aanlevering; (e) u bij uitsluiting verantwoordelijk zult zijn voor de administratie en betaling van royalty's die verschuldigd zijn aan eventuele mede-eigenaren of medebeheerders van (enig deel van) een Boek in verband met het gebruik van de content en hun eventuele respectieve aandeel van op grond van deze Overeenkomst verschuldigde gelden; en (f) u zult niet proberen KDP of enig ander programma of dienst van Amazon te exploiteren. Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht zult u Amazon, haar functionarissen, directeuren, werknemers, de aan haar gelieerde ondernemingen, onderaannemers, agenten en rechtverkrijgenden vrijwaren, verdedigen en schadeloosstellen voor en tegen alle verliezen, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of (rechts)vorderingen (daaronder begrepen redelijke kosten van rechtsbijstand) als gevolg van de schending of vermeende schending van uw verklaringen, garanties of verplichtingen zoals vermeld in deze Overeenkomst. Wij hebben het recht om op uw kosten deel te nemen aan de verdediging en schikking in verband met de (rechts)vordering, in samenwerking met een door u gekozen raadsman. U zult geen schikking treffen inzake uw vrijwaringsverplichtingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amazon (die u niet op onredelijke gronden zal worden onthouden). Uw vrijwaringsverplichting uit hoofde van dit Artikel 5.8 is onafhankelijk van uw andere verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

6 Eigendom van en zeggenschap over Amazon-locaties en klantgegevens/feedback. Met inachtneming van de rechten die u ons op grond van deze Overeenkomst verleent, geldt tussen ons en u dat u alle eigendomsrechten in en op de auteursrechten en alle overige rechten en belangen in en op uw Boeken behoudt. Wij behouden de volledige eigendom en zeggenschap met betrekking tot alle gegevens die in verband met het Programma van (potentiële) klanten worden verkregen. Wij behouden alle eigendomsrechten in en op de auteursrechten en alle andere rechten en belangen in en op het Programma, de Amazon-locaties, en alle materialen die we gebruiken of aan u verstrekken voor gebruik met betrekking tot uw Boek (zoals een algemene omslagafbeelding die voor uw Boek wordt gebruikt indien u er niet zelf een aanlevert). Wij zijn bij uitsluiting verantwoordelijk voor en hebben volledige beschikkingsbevoegdheid in verband met de voorwaarden, eigenschappen en werking van het Programma en de Amazon-locaties en de bijbehorende marketing. Op ons gebruik van de Boeken zijn echter de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing. Indien u ervoor kiest om suggesties, ideeën of andere feedback aan Amazon of een van de aan haar gelieerde ondernemingen te verstrekken in verband met de Amazon-locaties of het Programma ('Feedback'), staat het Amazon en de aan haar gelieerde ondernemingen vrij om deze te gebruiken en te exploiteren op elke gewenste wijze, zonder beperking en zonder daarvoor enige vergoeding aan u verschuldigd te zijn. Deze Overeenkomst verleent u geen licenties of andere rechten op intellectuele eigendom of technologie die eigendom is van of beheerd wordt door ons of een van de aan ons gelieerde ondernemingen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot handelsmerken of handelsnamen. Niets in deze Overeenkomst houdt een beperking in van onze rechten op grond van het toepasselijk recht of afzonderlijke toestemming.

7 Geheimhouding. Zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan: (a) persberichten uit te geven of andere openbare mededelingen te doen over deze Overeenkomst of de voorwaarden daarvan; (b) Vertrouwelijke Informatie van Amazon (zoals hierna gedefinieerd) openbaar te maken aan derden of aan werknemers anders dan werknemers die van die informatie op de hoogte moeten zijn; of (c) Vertrouwelijke Informatie van Amazon te gebruiken voor andere doeleinden dan nakoming van deze Overeenkomst. Het is u echter wel toegestaan om Vertrouwelijke Informatie van Amazon openbaar te maken voor zover dit is vereist om aan toepasselijke wetgeving te voldoen, mits u: (i) ons hiervan tijdig vooraf schriftelijk op de hoogte stelt, zodat wij een bevelschrift of ander passend rechtsmiddel kunnen vorderen; (ii) uitsluitend die Vertrouwelijke Informatie van Amazon openbaar maakt die vereist is op grond van toepasselijke wetgeving; en (iii) zich redelijk inspant om alle aldus openbaar gemaakte Vertrouwelijke Informatie van Amazon vertrouwelijk te laten behandelen. Onder 'Vertrouwelijke Informatie van Amazon' wordt verstaan: (1) informatie over Amazon, aan haar gelieerde ondernemingen en hun bedrijven, daaronder begrepen doch niet beperkt tot informatie met betrekking tot onze technologie, klanten, ondernemingsplannen, promotie- en marketingactiviteiten, financiën en andere zakelijke aangelegenheden; (2) de aard en inhoud en het bestaan van communicatie tussen u en ons; en (3) alle verkoopgegevens met betrekking tot de verkoop van Boeken of andere informatie die wij in verband met het Programma aan u verstrekken of ter beschikking stellen. Onder Vertrouwelijke Informatie van Amazon is niet begrepen informatie (A) die openbaar is of wordt zonder schending van deze Overeenkomst; (B) waarvan u aan de hand van documentatie kunt aantonen dat deze informatie reeds bij u bekend was wanneer u deze informatie van ons ontving; (C) die u ontvangt van een derde die de informatie niet heeft verkregen of openbaar heeft gemaakt als gevolg van onrechtmatige daad; of (D) waarvan u aan de hand van documentatie kunt aantonen dat u deze zelfstandig heeft ontwikkeld zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke Informatie van Amazon. Zonder de voortdurende rechtskracht van enige andere bepaling in deze Overeenkomst te beperken, blijft dit artikel 7 van kracht gedurende een periode van drie jaar na beëindiging van deze Overeenkomst.

8 Beperking van aansprakelijkheid. HET PROGRAMMA WORDT VERSTREKT IN DE STAAT WAARIN HET ZICH OP DAT MOMENT BEVINDT ('AS IS; VOETSTOOTS'). IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN GEGEVENS, GEDERFDE WINST, KOSTEN VAN DEKKING OF ANDERE BIJZONDERE, BIJKOMENDE, GEVOLG‑, INDIRECTE OF MORELE SCHADE OF SCHADE DOOR AANNAMES ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, OF VOOR RECHTSMIDDELEN OP GROND VAN HET EQUITY-RECHT MET BETREKKING TOT WINSTAFDRACHT OF ANDERSZINS, DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE AARD VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. ONZE AANSPRAKELIJKHEID OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST IS IN ELK GEVAL BEPERKT TOT HET BEDRAG AAN VERGOEDINGEN DAT DOOR AMAZON OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST VERSCHULDIGD IS GEDURENDE DE PERIODE VAN TWAALF MAANDEN VOORAFGAANDE AAN DE VORDERING. IN HET BIJZONDER WIJZEN WIJ VOOR ALLE DIENSTEN, SOFTWARE, CONTENT OF PRODUCTEN DIE DOOR OF NAMENS ONS IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST WORDEN VERSTREKT ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK VAN DE HAND. UITGEVER ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT AMAZON ER NIET VOOR KAN INSTAAN DAT BOEKEN DIE DOOR OF NAMENS UITGEVER WORDEN AANGELEVERD WORDEN BESCHERMD TEGEN DIEFSTAL OF MISBRUIK OF DAT KLANTEN ZICH ZULLEN HOUDEN AAN ALLE GEBRUIKSREGELS VOOR CONTENT DIE AMAZON TER BESCHIKKING STELT IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN BOEKEN, EN DAT AMAZON NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR STORINGEN IN BEVEILIGINGSSYSTEMEN OF -PROCEDURES OF NIET-NALEVING DOOR KLANTEN VAN GEBRUIKSREGELS VOOR CONTENT. KDP IS GEBASEERD OP COMPLEXE SYSTEMEN EN PROCESSEN. WIJ STREVEN ERNAAR ONZE SYSTEMEN EN PROCESSEN FOUTLOOS EN EFFICIËNT TE MAKEN, MAAR WE KUNNEN NIET GARANDEREN DAT ZE INDERDAAD FOUTLOOS EN EFFICIËNT ZIJN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR STORINGEN, ONDERBREKINGEN, ONJUISTHEDEN, FOUTEN OF LATENTIES IN SYSTEMEN OF PROCESSEN.

9 Overmacht. Amazon is niet aansprakelijk jegens u voor tekortkoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid buiten haar invloedssfeer, daaronder begrepen doch niet beperkt tot 'denial-of-service'-aanvallen, opstand, brand, overstroming, storm, explosie, natuurrampen, oorlog, terrorisme en arbeidsomstandigheden.

10 Algemene juridische bepalingen.

10.1 Geschillen. Geschillen of vorderingen die op enigerlei wijze verband houden met deze Overeenkomst of KDP worden beslecht door middel van bindende arbitrage in plaats van door de rechter, met dien verstande dat ieder der partijen vorderingen kan voorleggen aan het kantongerecht (small claims court) in de Verenigde Staten indien vorderingen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving daarvoor in aanmerking komen. Op deze Overeenkomst zijn de Federale Arbitragewet van de Verenigde Staten van Amerika en federale arbitragewetgeving van toepassing. In arbitragezaken is er geen rechter of jury en is er slechts een beperkte mogelijkheid om een arbitraal vonnis door de rechter te laten beoordelen. Een arbiter kan echter dezelfde schadevergoeding en voorzieningen toewijzen als de rechter (daaronder begrepen voorlopige voorzieningen en verklaringen voor recht of wettelijke schadevergoeding) en dient de voorwaarden van deze Overeenkomst net zo te volgen als de rechter dat moet. Voordat u een arbitrageprocedure start, dient u een brief waarin u ons op de hoogte stelt van uw intentie arbitrage te initiëren, met een beschrijving van uw vordering, te sturen aan onze geregistreerde agent: Corporation Service Company, 300 Deschutes Way SW, Suite 304, Tumwater, WA 98501, VS. De arbitrage vindt plaats voor de American Arbitration Association (AAA) op grond van haar commerciële arbitrageregels (Commercial Arbitration Rules). Op de betaling van alle griffie-, administratie- en arbiterskosten is het commerciëlevergoedingsschema van de AAA van toepassing. U en wij komen overeen dat het onderliggende arbitrale vonnis vatbaar is voor beroep overeenkomstig het facultatieve arbitragereglement van de AAA. Het reglement van de AAA is te vinden op www.adr.org of op telefonisch verzoek verkrijgbaar: 1-800-778-7879 (in de Verenigde Staten). U en wij komen overeen dat een procedure voor geschillenoplossing uitsluitend individueel plaatsvindt en niet in een collectief, gecombineerd of representatief geding. Indien een vordering om welke reden dan ook bij de rechter wordt ingesteld in plaats van bij een scheidsgerecht, doen u en wij beiden afstand van het recht op juryrechtspraak en u en wij komen overeen dat een dergelijke vordering uitsluitend bij de staats- of federale rechtbanken van King County, Washington (VS) kan worden ingesteld.

10.2 Toepasselijk recht. De Federale Arbitragewet van de Verenigde Staten van Amerika, de toepasselijke federale wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika en het recht van de Staat Washington (VS) zijn van toepassing op deze Overeenkomst en alle geschillen van welke aard dan ook die mochten ontstaan tussen u en Amazon in verband met deze Overeenkomst of het Programma, met uitsluiting van de daar geldende regels van conflictenrecht.

10.3 Overige wettelijke bepalingen. Deze Overeenkomst mag uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd, ondertekend door beide partijen, of in overeenstemming met het hiervoor in artikel 2 bepaalde. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt bevonden door een rechter of ander scheidsgerecht met rechtsbevoegdheid over partijen bij deze Overeenkomst, dan wordt die bepaling geacht opnieuw te zijn geformuleerd, waarbij de oorspronkelijke bedoelingen van partijen in overeenstemming met het toepasselijke recht zo dicht mogelijk worden benaderd, en blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht. Partijen bij deze Overeenkomst zijn zelfstandige contractspartijen. Elk der partijen draagt haar eigen (on)kosten bij de nakoming van deze Overeenkomst. Verzuim door een der partijen om enige bepaling van deze Overeenkomst te handhaven houdt geen afstandsverklaring in van de rechten van die partij om die bepaling later alsnog te handhaven. Elke aan Amazon gelieerde onderneming kan als partij tot deze Overeenkomst toetreden en zal u in dat geval daarvan op de hoogte stellen. De toetredende aan Amazon gelieerde onderneming heeft het recht om de op grond van deze Overeenkomst door u verleende rechten uit te oefenen. Elke Amazon-partij is slechts hoofdelijk aansprakelijk voor haar eigen verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en niet hoofdelijk of gezamenlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van andere Amazon-partijen. Geen der partijen mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, al dan niet van rechtswege, overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met dien verstande dat (a) Amazon haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst zonder toestemming kan overdragen en (b) u al uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst zonder toestemming aan een vennootschap of andere entiteit kunt overdragen in verband met de verkoop van (nagenoeg) al uw activa. U dient Amazon echter uiterlijk tien (10) werkdagen na de overdracht daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. Behoudens bovenstaande beperking is deze Overeenkomst bindend voor, komt zij ten goede aan, en kan zij worden gehandhaafd door partijen en hun respectieve rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan, treedt in de plaats van alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan, en kent geen rechten of rechtsmiddelen toe aan andere personen dan partijen. U stemt in met het gebruik van elektronische middelen om deze Overeenkomst te kunnen voltooien en om alle kennisgevingen aan u te kunnen verstrekken die wij u in verband met deze Overeenkomst doen. Een kennisgeving door een partij op grond van deze Overeenkomst is rechtsgeldig wanneer deze schriftelijk plaatsvindt en wordt afgeleverd (i) indien door een Amazon-partij: via één of meerdere manieren die zijn beschreven in Sectie 2 (Wijziging van de Overeenkomst), of (ii) indien door u aan Amazon Media EU S.à.r.l.: per e-mail aan eu-kdpcontractnotice@amazon.lu met een kopie aan eu-contracts@amazon.lu, of (iii) indien door u aan enige andere Amazon-partij: per e-mail aan kdpcontractnotice@amazon.com met een kopie aan contracts-legal@amazon.com. Kennisgevingen worden geacht rechtsgeldig te zijn en te zijn ontvangen op de datum van verzending of publicatie.

Voorwaarden voor optionele programma's en diensten

Voorwaarden voor het KDP Select-programma.

KDP Select is een optie voor KDP-Uitgevers. Zolang u geregistreerd bent bij KDP Select, dient uw Digitale Boek exclusief te zijn voor ons en wordt het opgenomen in Kindle Unlimited en enig nagenoeg gelijkwaardig Kindle abonnement programma (“Kindle Abonnement Programma’s”). Daar komt het in aanmerking voor een aandeel in een maandelijks fonds. Daarnaast komt uw Digitale Boek, als u het opneemt in KDP Select, in aanmerking voor verschillende andere KDP Select-voordelen, zoals deelname aan Kindle Countdowndeals, gratis aanbiedingen en de mogelijkheid om 70% Royalty's te verdienen aan de verkoop aan klanten in gebieden die zijn vermeld op de Digitale Boek Prijzenpagina. In geval van een conflict tussen bepalingen in deze Overeenkomst zullen deze Voorwaarden voor het KDP Select-programma prevaleren boven de bovengenoemde Algemene Voorwaarden Kindle Direct Publishing.

1 Exclusiviteit. Wanneer u een Digitaal Boek opneemt in KDP Select, verleent u ons het exclusieve recht om uw Digitale Boek in digitaal formaat te verkopen en te distribueren zolang uw boek in KDP Select is opgenomen. Het is u gedurende deze exclusiviteitsperiode niet toegestaan uw Digitale Boek (of een boek dat daar in hoge mate op lijkt) in digitaal formaat te verkopen of te distribueren, anderszins te exploiteren of openbaar te maken, of een ander het recht te geven dat te doen, in enig gebied waar u over rechten beschikt.

2 KDP Select-voordelen.

2.1 Prijsprogramma’s voor aanbiedingen. Gedurende elke periode van negentig (90) dagen waarin u deelneemt aan KDP Select, mag u uw Digitale Boek laten deelnemen aan Kindle Countdowndeals of aan een gratis aanbieding.

2.1(a) Kindle Countdowndeals. Voor nadere informatie: zie de pagina Kindle Countdowndeals. Met de optie Kindle Countdowndeals kunt u uw Digitale Boek gedurende een beperkte periode tegen stijgende Promotionele Catalogusprijzen promoten. Indien u zich houdt aan deze Overeenkomst, betaalt de Amazon-partij die de verkoop heeft gerealiseerd (of de aan die partij gelieerde onderneming die de verkoop heeft gerealiseerd) u voor elk Digitaal Boek dat via Kindle Countdowndeals aan een klant wordt verkocht Royalty's op basis van de door u aangegeven 'Promotionele Catalogusprijs', zoals beschreven op de Digitale Boek Prijzenpagina, na aftrek van restituties, oninbare vorderingen en alle btw, omzetbelasting of andere belastingen die aan een klant in rekening worden gebracht of die worden toegepast in verband met verkopen aan een klant. Zoals het geval is bij iedere Catalogusprijs, hebben wij het recht de detailhandelsprijs waartegen uw Digitale Boeken worden verkocht, vast te stellen voor zover dit niet in strijd is met toepasselijke lokale wetgeving.

2.1(b) Gratis aanbiedingen. U kunt een of meer gratis aanbiedingen voor uw Digitale Boek plannen gedurende een totale periode van maximaal vijf (5) dagen in elke periode van negentig (90) dagen waarin uw Digitale Boek in KDP Select is opgenomen. Onder gratis aanbiedingen wordt verstaan het aanbieden van uw Digitale Boek aan klanten tegen een prijs van nul. Tijdens gratis aanbiedingen ontvangt u geen Royalty's over uw Digitale Boek. Het is mogelijk dat gratis aanbiedingen niet beschikbaar zijn voor verkopen aan klanten in bepaalde landen. Indien u geen gebruik maakt van alle vijf (5) gratis promotiedagen in genoemde periode van negentig (90) dagen, kunt u deze niet overhevelen naar volgende perioden. Geplande start- en eindtijden van gratis aanbiedingen zijn in verband met mogelijke systeemlatenties slechts bij benadering.

2.2 Opname in Kindle Abonnement Programma’s. Digitale Boeken die in KDP Select zijn opgenomen, worden automatisch opgenomen in Kindle Abonnement Programma’s. Meer informatie over Kindle Abonnement Programma’s vindt u hier. Het is mogelijk dat Kindle Abonnement niet beschikbaar is op alle Amazon-locaties of voor alle klanten. 

Voor KDP Uitgevers in Frankrijk: Ten gevolge van de aanbevelingen van de Franse Boeken Mediator inzake e-book abonnement services, moeten KDP Uitgevers in Frankrijk een prijsindicatie geven per pagina voor elk Digitaal Boek beschikbaar in het Abonnement Kindle program (Franse equivalent van Kindle Abonnement Programma’s). De prijs per pagina zal geen invloed hebben op uw Royalty’s, en u zult blijvend een aandeel uitgekeerd worden in het fonds als beschreven in artikel 2.3 hieronder. Volgt u alstublieft de instructies op deze pagina voor het instellen van een prijs per pagina. Wij hebben voor alle Franse abonnees het “wederkerigheidsmodel” geïmplementeerd. Zie deze pagina voor verdere details.

2.3 KDP Select-fonds. Wij zullen een maandelijks fonds opzetten, waarbij u in aanmerking komt voor een aandeel in dat fonds voor klanten die uw Digitale Boeken lezen die zijn opgenomen in de Kindle Abonnement Programma’s. We kennen aandelen in het fonds toe aan alle marketplaces waar de programma's beschikbaar zijn en u verdient een aandeel in het maandelijkse fonds op basis van de hoeveelheid content die gelezen wordt voor elke marketplace. Deze aandelen vormen uw totale Royalty’s voor klanttoegang tot uw Digitale Boeken via de Kindle Abonnement Programma’s. Wij zullen geheel naar ons eigen goeddunken de criteria vaststellen om te bepalen hoeveel van uw content is gelezen en om de evenredige verdeling van het fonds te bepalen. Wij zijn gerechtigd de top Digitale Boeken publiekelijk bekend te maken, inclusief vermelding van de naam van de auteur, de uitgever, het aantal malen gelezen en uitgeleend, alsmede het bedrag dat is verdiend aan KDP Select-fonds Royalty’s.

2.4 70% Royalty’s in Brazilië, Japan, Mexico en India. Digitale Boeken die in KDP Select zijn opgenomen, komen in aanmerking voor Royalty's ter hoogte van 70% over verkopen aan klanten in Brazilië, Japan, Mexico en India. De door u vastgestelde Catalogusprijzen voor Brazilië, Japan, Mexico en India moeten ook voldoen aan de eisen voor de 70% Catalogusprijs voor verkopen aan klanten in Brazilië, Japan, Mexico en India. Indien uw Digitale Boek niet in KDP Select is opgenomen of indien u niet voldoet aan de eisen voor de 70% Catalogusprijs, verdient u Royalty's ter hoogte van 35%.

3 Deelnameperiode en stilzwijgende verlenging. Zodra u een Digitaal Boek in KDP Select opneemt, neemt uw Digitale Boek gedurende een periode van negentig (90) dagen deel aan KDP Select, tenzij wij uw Digitale Boek uit KDP Select verwijderen. De deelname van uw Digitale Boek wordt met nog eens negentig (90) dagen stilzwijgend verlengd, tenzij u vóór de verlenging via de KDP-website aangeeft niet langer te willen deelnemen. Wij kunnen KDP Select te allen tijde naar eigen inzicht beëindigen. In dat geval zijn deze voorwaarden niet langer van kracht, met uitzondering van artikel 5, dat van kracht blijft na beëindiging. Wij kunnen een klant die uw Digitale Boek via Kindle Abonnement Programma’s inziet, toestemming verlenen om het Digitale Boek te houden zolang hij dat wenst, ook nadat de deelname van uw Digitale Boek aan KDP Select is geëindigd.

4 Toelatingseisen voor boeken. Omdat deze optie voor exclusieve content geldt, kunt u uw Digitale Boek, als u niet beschikt over de exclusieve rechten op uw Digitale Boek of de primaire content in uw Digitale Boek, niet opnemen in KDP Select. Indien uw Digitale Boek bijvoorbeeld hoofdzakelijk bestaat uit content die openbaar is of waarvoor u over een niet-exclusieve licentie beschikt (d.w.z. als anderen deze content ook mogen publiceren), kunt u het niet in KDP Select opnemen. Wij behouden ons het recht voor vast te stellen welke soorten Digitale Boeken wij in KDP Select accepteren. Wij kunnen er te allen tijde naar eigen inzicht voor kiezen uw Digitale Boek niet in KDP Select te accepteren of het uit KDP Select te verwijderen.

5 Uw toezegging. Het is van belang dat u zich aan deze voorwaarden zult houden. De voordelen die wij u in het kader van deze optie bieden, gelden op voorwaarde dat u uw verplichtingen nakomt. Indien u de publicatie van uw Digitale Boek ongedaan maakt, zullen wij het uit Kindle Abonnement Programma’s verwijderen. U dient deze verplichtingen dan echter nog steeds na te komen, daaronder begrepen de exclusiviteit, gedurende de rest van de op dat moment lopende periode van negentig (90) dagen waarin het Digitale Boek deelneemt aan KDP Select. Indien u deze Overeenkomst niet naleeft, of wij tot het oordeel komen dat uw Digitale Boek geleend of gelezen is door een account waarmee is getracht om onze diensten te manipuleren, dan zijn wij u geen Royalty's verschuldigd voor uw Digitale Boeken voor de Kindle Abonnement Programma’s. Wij kunnen dan alle Royalty's die reeds eerder zijn betaald, verrekenen met toekomstige Royalty's of verlangen dat u deze aan ons afdraagt. Daarnaast kunnen wij uw Royalty-betalingen over al uw Digitale Boeken maximaal negentig (90) dagen vasthouden terwijl wij een en ander onderzoeken. Dit houdt geen beperking in van onze andere rechtsmiddelen, zoals een verbod op uw toekomstige deelname aan KDP Select of KDP in het algemeen. U dient een actief Programma-account te hebben om in aanmerking te komen voor ontvangst van Royalty’s voor de Kindle Abonnement Programma’s.

Voorwaarden voor KDP Voorbestellen

U mag een Digitaal Boek, dat aan de vereisten voor voorbestellen voldoet, tot en met driehonderdvijfenzestig (365) dagen voor de officiële verschijningsdatum aanbieden aan klanten.

1 Inschrijvingen. U kunt uw in aanmerking komende Digitale Boek beschikbaar maken voor voorbestelling door 'voorbestellen' te selecteren als optie, wanneer u de titel instelt. Wij hebben deadlines gesteld voor de inschrijving tot voorbestelling, om een positieve klantervaring te verzekeren. Indien u deze deadlines mist, zijn wij gerechtigd uw toegang tot voorbestellen op te schorten en voorbestellingen te annuleren. Verdere details betreffende de inschrijving tot voorbestellen en de vereisten vindt u op de KDP-voorbestellen pagina.

2 Betalingen aan de Uitgever. Royalty's uit verkoop bij voorbestellen zullen ongeveer zestig (60) dagen na het einde van de kalendermaand waarin het Digitale Boek daadwerkelijk verschenen is worden betaald.

3 Prijsgarantie Voorbestellen. Amazon biedt klanten op bepaalde Amazon-locaties  een Prijsgarantie bij Voorbestellen. Deze garantie houdt in dat de klant de laagste prijs betaalt die door Amazon wordt gevraagd in de periode tussen het moment van plaatsing van de bestelling door de klant en het einde van de dag van verschijning. Dit heeft tot gevolg dat indien u de Catalogusprijs voor een Digitaal Boek verlaagt terwijl het beschikbaar is voor voorbestellen, wij aan een klant die het Digitale Boek heeft voorbesteld voor de prijsdaling, deze lagere prijs in rekening mogen brengen. Uw Royalty's zullen worden gebaseerd op de daadwerkelijke prijs die wij klanten in rekening brengen, na aftrek van restituties, oninbare vorderingen en alle BTW, omzetbelasting of andere belasting opgelegd aan een klant, of die toegepast wordt in verband met de verkoop aan een klant.

Algemene Voorwaarden voor Kindle Vella

Als u in de VS woonachtig bent, kunt u uw werk in opeenvolgende gedeelten beschikbaar stellen aan Amazon-klanten. Een dergelijk gedeelte is hier een 'Aflevering' en een reeks van meerdere afleveringen een 'Verhaal'.

1. Content. Raadpleeg onze Richtlijnen voor Kindle Vella-content.

2. Tokens. Om uw Afleveringen te ontgrendelen, moeten Amazon-klanten Tokens inwisselen die zij bij Amazon hebben aangekocht. Amazon behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht de verkoopprijs van Tokens te bepalen en aankopen van Tokens komen niet in aanmerking voor restitutie, tenzij zulks wettelijk vereist is. Wij zijn als enige partij verantwoordelijk voor het verwerken van betalingen, het innen van betalingen, evenals de gerelateerde klantenservice met betrekking tot Tokens.

3. Woordaantallen van Afleveringen en Prijzen van Tokens. Elke Aflevering moet minimaal uit 600 woorden, en mag maximaal uit 5000 woorden bestaan. Het aantal Tokens dat vereist is om afzonderlijke Afleveringen te ontgrendelen, wordt geheel naar eigen inzicht door Amazon bepaald.

4. Royalty's. Zolang u voldoet aan al uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, betalen wij u voor elk Token dat een klant inwisselt voor uw Aflevering de volgende Royalty's: 50% van het bedrag dat de klant heeft betaald voor de desbetreffende Token, minus restituties, dubieuze debiteuren, en eventuele kosten, btw, verkoop- of andere belastingen ten laste van de klant of toegepast met betrekking tot de verkoop of inwisseling van Tokens. U ontvangt geen Royalty's voor Afleveringen die u of wij gratis ter beschikking stellen. Wij betalen de verschuldigde Royalty’s ongeveer 60 dagen na afloop van de kalendermaand waarin uw Afleveringen zijn ontgrendeld. Wij stellen u een online overzicht ter beschikking waarin ontgrendelde Afleveringen en de bijbehorende Royalty’s gedetailleerd worden aangegeven.

5. Niet-toepasselijke voorwaarden. Behalve voor zover hierboven gewijzigd, blijven alle voorwaarden in deze Overeenkomst volledig van kracht in die zin dat verwijzingen naar 'Digitale Boeken’ of ‘Boeken’ verwijzingen zijn naar ‘Afleveringen’, en als ware Kindle Vella uitdrukkelijk opgenomen in de definitie van 'Programma'. De volgende secties hebben echter geen betrekking op Kindle Vella: 5.2.3 Uitleen van Kindle-boeken, 5.3.1 Uw Catalogusprijs opgeven, 5.3.2 Valuta-omrekening, 5.3.3 Meerdere Catalogusprijzen, 5.4.1 Royalty's, 5.4.2. Tijdstip van betaling door ons aan u, 5.4.3 Betalingsvaluta's, 5.4.4 Betalingsvoorwaarden voor Braziliaanse Uitgevers, Algemene Voorwaarden voor het KDP Select-programma, Algemene Voorwaarden voor KDP-voorbestellingen, de Prijzenpagina voor Digitale Boeken en de Prijzenpagina voor Afgedrukte Boeken.

Recente wijzigingen in de Overeenkomst

Op de datum die boven aan deze Overeenkomst wordt vermeld, hebben we de secties 1, 2, 3 en 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.3, 5.4.6, 5.4.8 en 10.3bijgewerkt. We hebben ook de secties 2.2, 2.3 en 5 van de Algemene Voorwaarden van het KDP Select-programma en Sectie 3 van Voorwaarden voor KDP-Vooruitbestellingen bijgewerkt. U dient de herziene Overeenkomst zorgvuldig door te lezen zodat u alle voorwaarden van de gewijzigde Overeenkomst begrijpt.


Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit